Historisk-filosofiska fakulteten utser nya hedersdoktorer

28 september 2015

Robert Darnton, professor emeritus och tidigare universitetsbibliotekarie vid Harvard, samt Hiroshi Maruyama, professor emeritus i sociologi vid Muroran Institute of Technology, Japan, har utnämnts till hedersdoktorer vid historisk-filosofiska fakulteten, Uppsala universitet.

Professor Robert Darnton är en inflytelserik historiker vid Harvard University som genom sin tvärvetenskapliga förmåga att tydliggöra människans tankevärld i all dess mångsidighet förnyat sättet att se på historiska epoker. Särskilt gäller detta det franska 1700-talet. Genom att studera hur äldre tiders tänkande gestaltas i sagor, bästsäljare och förbjudna böcker har han breddat historieforskningen genom antropologiska och kulturhistoriska vinklingar. Darnton var tills i somras chef för Harvard Library, världens främsta universitetsbibliotek. Han är bokhistoriker, verkar brett för tillgängliggörande av kunskap och är en av grundarna till Digital Public Library of America.

Hiroshi Maruyama är professor emeritus i sociologi vid Muroran Institute of Technology i Hokkaido, Japan, och en internationellt framstående expert på frågor som rör urfolk, mänskliga rättigheter och miljö. Han har speciellt engagerat sig i urfolks och minoriteters kamp för social rättvisa när det gäller miljöfrågor, samt deras strävanden att bevara och revitalisera sina kulturer. Maruyama är internationellt känd för sin forskning om den japanska statens politik gentemot ainufolket och för den jämförande forskning om ainu och samer som hans bedrivit både i Japan och i Norden. Bland annat har han bedrivit forskning om samernas urfolksrättigheter och de gruvrelaterade konflikter som pågår i det traditionella samiska området i norra Sverige.

Promotionen äger rum i januari 2016.