Fem projektansökningar beviljades forskningsmedel från Riksbankens jubileumsfond

23 oktober 2014

Riksbankens jubileumsfond beslutade 16 oktober om forskningsmedel till forskning inom humaniora och samhällsvetenskap. Forskningen vid Historisk-filosofiska fakulteten kom väl ut med fem beviljade projektansökningar. Dessutom beviljades medel till ett projekt med forskare från fakulteten som medsökande.

Filosofiska institutionen respektive Institutionen för idé- och lärdomshistoria fick medel till två forskningsprojekt vardera. Hugo Valentin-centrum fick medel till ett projekt. Institutionen för ABM beviljades medel i ett projekt som medsökande.

Jens Johansson, lektor i filosofi, får drygt 7 miljoner kr för projektet "Skada: Begreppet och dess relevans". Forskningsprojektet ska undersöka begreppet skada och dess etiska relevans. Några frågor som ska undersökas är:

  • Finns det någon försvarbar moralisk asymmetri mellan att skada och att gynna någon?
  • Kan vi skada en person genom att sätta henne till världen?
  • Kan ett kollektiv orsaka eller få en skada i en mening som inte kan reduceras till påståenden om de individer som ingår i kollektivet?

Projektet "Varats lätthet: en metaontologisk undersökning" med sökande Matti Eklund, professor i teoretisk filosofi, får drygt 4 miljoner kr. En av dom centrala diskussionerna inom filosofi är frågan om vad som existerar. Men att debattera om vanliga objekt, som till exempel ett bord, verkligen existerar framstår för många utomstående som suspekt. Det har lett till ett ökat intresse för metaontologi, det vill säga vad är egentligen ontologiska frågor. Forskningsprojektet syftar till att utveckla en försvarbar teori om hur vi kan förstå ontologiska frågor.

Hjalmar Fors, forskare i idé- och lärdomshistoria, drygt  3 miljoner kr för forskningsprojektet "Att rekonstruera tidigmodern farmaci: Globala handelsnätverk, substanser och praktiker". Forskningsprojektet ska med hjälp av ny metodik och nya källmaterial rekonstruera och förstå det tidigmoderna farmaceutiska kunskapssystemet. Varifrån kom substanserna? Hur gjorde man för att identifiera dem korrekt, lagra dem, hantera, och blanda dem? Vad skulle de användas till och vad betydde de för dem som kom i kontakt med dem? Trots att apotekarnas och läkarnas verksamhet var helt beroende av sådant vetande, vet vi förvånansvärt lite om tidigmodern farmaci.

Projektet "Assimilation bortom staten: Dubbel exponering för Tibets språkliga minoriteter" fick drygt 2 miljoner kr. Sökande är Gerald Roche, postdoktor vid Hugo Valentin-centrum. Forskningsprojektet ska undersöka vad som händer när politiska stater och etniska nationer parallellt genomför assimileringsprojekt på en och samma minoritetsbefolkning. Projektet kommer att undersöka "dubbelexponeringen" som en språklig minoritetsgrupp på Tibetanska högplatån utsätts för, dels från statsstödd modernisering, dels från tibetansk etnonationalism.

"Ett exempel för alla tider? Historieteorin i samtida ekonomiskt tänkande." heter ett forskningsprojekt med sökande Simon Larsson, lektor i idé- och lärdomshistoria, som får knappt 2 miljoner kr. Ekonomisk forskning, särskilt nationalekonomi, har länge strävat efter att urskilja kvantifierbara ekonomiska faktorer från historiska, sociala och kulturella sammanhang. Men det är en inriktning som får allt mer kritik. Forskningsprojektet syftar därför till att undersöka vilka historieteoretiska sammanhang som trots allt spelar roll för det ekonomiska tänkandet.

Björn Hammarfelt, forskare i biblioteks- och informationsvetenskap, är medsökande i forskningsprojektet "Forskningen granskad": Användningen av prestationsindikatorer för att mäta akademisk forskning, praktiker och effekter. Projektet har fått 3,3 miljoner kr för att analysera effekterna av styrning av akademisk forskning genom system för utvärdering och belöning. Med utgångspunkt i teorier om ett utvärderings- och risksamhälle och i en förståelse av disciplinära skillnader syftar analysen att gå bortom enskilda system för utvärdering för att istället förankra diskussionen i en bredare kontext av samhälleliga förändringar.