FLYTTAT (24/1): Digitaliseringens och datafieringens demokratiska dilemma

  • Datum: –16.00
  • Kontaktperson: Isto Huvila
  • Seminarium

Obs! kl 13-16

 

Flyttat datum: 24/1

 

Publicering och öppenhet av forskningsdata och offentliga samlingar lyfts fram ofta i den nutida diskursen som en demokratidrivande fråga. Utnyttjandet av data som skapats med allmänna medel eller bevaras i offentliga arkiv beskrivs som en rättighet för individer, organisationer och företag. Samtidigt framställs samlingarna som en viktig resurs för skapande av allmän nytta i samhällspolitiska nyckelområden såsom välfärd, delaktighet, miljö och kultur.

Det finns dock betydande hinder som gör det svårt att förverkliga de inte sällan synnerligen höga förväntningarna. Det finns upphovsrättsliga och integritetsrelaterade problem särskilt i samband med kommersiellt och privat material och persondata som gör det svårt att publicera material. Samlingarna är inte alltid åtkomliga. Tekniskt nåbara samlingar är inte nödvändigtvis beskrivna så att de är intellektuellt tIllgängliga. Särskilt i samband med digitisering av samlingar glöms alltför ofta hur viktigt det är att beskriva också det som inte finns tillgängligt i digitalt format och vad är materialets ursprungskontext.

Syftet med detta seminarium är att diskutera hur olika förväntningar och verkligheten kring öppenhet och publicering av forskningsdata och samlingar stå i relation till varandra, hur och när de är samstämmiga med varandra och när de krockar. Vi är i synnerhet intresserade av de demokratiska dilemman som uppstår i samband med digitalisering och datafiering av forskningsdata.

Seminariet inleds med kortare presentationer av inbjudna panelister och följs av en gemensam tvärvetenskaplig, diskussion om digitalisering och datafiering och de demokratifrågor som uppkommer i relation till detta.