Forskningsnoder

Sedan 2012 har historisk-filosofiska fakulteten i två omgångar (2012-2015 resp. 2016-2018) givit ekonomiskt stöd till forskare som driver större, mångvetenskapliga forskningsprojekt, så kallade forskningsnoder. Syftet med noderna är att förstärka det tematiska och mångvetenskapliga samarbetet inom fakulteten och öka samspelet dels mellan olika enheter, dels mellan undervisning och forskning.

Noderna fungerar som en grogrund för utvecklingen av nya forskningsidéer, tvärgående arbetsformer, internationalisering och externt finansierade projekt. Arbetet med noderna ger forskare vid fakulteten möjlighet att vara verksamma som forskningsledare och ger dessutom förutsättningar för att öka kontakterna och utbytet mellan forskare, doktorander och studenter på avancerad nivå. 

En av noderna har fortsatt sin verksamhet efter 2018, Kulturarvsnoden. 

Kulturarvsnoden: En forskningsnod vid Campus Gotland

Kulturarv (eng. cultural heritage studies) är idag ett växande forskningsfält vid många lärosäten. På Campus Gotland, beläget i världsarvet Hansestaden Visby, finns en etablerad forskningsverksamhet på särskilt två tematiska områden som kulturarvsnoden ska utgå från:

  • Kulturarvsproduktion – kulturarvsprocesser, kulturarvspolitik och historiebruk
  • Kulturarvets förvaltning och tillvaratagandet av dess värden på hållbara sätt