Om forskningsnoden Metod & konflikt

Genom nyhetsrapportering och experters försorg får vi regelbundet kunskap om konflikthärdar i termer av var något visst skett, hur många människor som skadats eller dödats, eller hur många människor som befinner sig på flykt – uppgifter om något som observerats, räknats eller beräknats, och befunnits överensstämma med en konkret verklighet. Människors upplevelser av en väpnad konflikt uttrycks å sin sida sällan i så exakta termer. 

Vår nod intresserar sig för de sanningar om konflikter som den mänskliga erfarenheten registrerar och reflekterar – de sanningar som beskriver konflikters innebörd för människor. Varför deltar man, vad är det som gör att just den version man själv uppfattar av det som tidigare hänt, och händer i nuet, känns korrekt? Varför flyr man? Från vad flyr man, och till vad flyr man? Konflikter påverkar sättet att uppfatta historien, nuet och även framtiden – liksom det man möter i konflikten såväl som under ansträngningarna att ta sig bort från den och skapa en annan framtid förändrar upplevelsen av konflikten man flytt från, dess ursprung, och mening.

I vår nod riktar vi blicken mot Balkan, Afrika, Latinamerika och Mellanöstern, såväl som mot våra egna västeuropeiska samhällen, i en ansats att närma oss de sanningar som just nu växer fram bland många människor utan att nå oss igenom massmedia eller expertanalyser.  Vi försöker förstå hur denna sorts sanningar förloras på vägen genom metodval som favoriserar annan kunskap, och vi arbetar med att ta fram metoder för att både få tillgång till och göra dem begripliga, tillsammans med de skäl som de som uppfattar dem som just sanningar har att tro på dem och uttrycka dem.

Forskningssamarbetet i vår nod förenar antropologi, freds- och konfliktforskning och historia, och utforskar även perspektiv från litteraturvetenskap och kvantitativa metoder i arkeologi, i en samlad ansats att närmas oss det som är konflikters innehåll och innebörd både för människor som deltar i dem och för människor som försöker fly från dem. Vårt syfte är att göra de sanningarna mindre osynliga, och dess effekter mindre svårförutsägbara, alltmedan den framtid de leder in i närmar sig.