Historisk-filosofiska fakulteten

Kunskap, organisation, makt (KOM)

Forskningsnoden Kunskap, organisation, makt (KOM) samlar forskare, doktorander och masterstudenter för filosofiska och historiska analyser av kunskaps- eller informationssamhället. Politiska utmaningar och prioriteringar diskuteras idag utifrån premissen om en genomgripande förändring där de ekonomiska, sociala och kulturella förhållandena i grunden omskapas. Förutsättningarna för att diskutera gemensamma angelägenheter förändras i takt med att såväl det enskilda som det kollektiva utrymmet för reflektion och handling förflyttas.

Humanistiska forskare bör i långt högre grad än de hittills gjort bidra till dessa diskussioner. Redan premissen om ett radikalt skifte förtjänar att diskuteras mer ingående. I historiskt perspektiv tycks det snarare som att produktion och cirkulation av kunskap har bidragit till att omskapa samhället under flera hundra år. Samtidigt har onekligen mycket på detta område förändrats på ett genomgripande sätt. I vilka avseenden är dagens visioner om kunskapens roll i samhället, ekonomin och politiken annorlunda än de tidigare?

KOM arbetar med ett inkluderande kunskapsbegrepp där de historiskt och teoretiskt föränderliga gränsdragningarna också informerar forskningsaktiviteterna. Skärningspunkterna mellan tre olika aspekter av kunskapshantering står i fokus för nodens arbete: kunskapsframställningens materialitet, dess organisatoriska aspekter samt den därmed förbundna produktiviteten i fråga om maktrelationer. Respektive tema ska således förstås som analytiska aspekter av kunskapsproduktionen snarare än som stadier i densamma, vilket ofta är fallet då man skiljer på exempelvis ”insamlingsarbete” och ”institutioner” eller ”förmedling” och ”tillämpningar”. Istället arbetar vi i KOM med frågor om hur kunskap uppstår och förmedlas i skilda kunskapsmedier, hur de olika kunskapsmedierna samspelar med organisatoriska aspekter, samt hur makt upprättas och utövas i detta samspel.

Seminarium: Flykting- och migrationsfrågor - kunskap, organisation, makt

Datum: 19/10
Tid: 10:15-12:00
Plats: Eng7-1013

En av vår tids mest omdebatterade och – tycks det – politiskt svårlösta frågor är, inte minst i Sverige, s.k. flyktingkriser men också mer övergripande frågor om migration och integration.

Den 19/10 inbjuder forskningsnoden KOM till ett seminarium om flykting- och migrationsfrågor. Utifrån nodens begrepp – kunskap, organisation, makt – hoppas seminariet kunna behandla några aspekter av en historiskt intressant fråga som alltid tycks vara dagsaktuell.

Utifrån denna vida utgångspunkt ger tre forskare sina bidrag:

Karin Borevi, docent i statsvetenskap vid Södertörns högskola, affilierad forskare till statsvetenskapliga institutionen och Centrum för religion och samhälle (Uppsala universitet). Hennes forskning kretsar kring frågor om invandring, medborgarskap, mångkulturalism och välfärdsstat inom flera teman, t.ex. svensk integrationspolitisk historia, europeisk jämförande policyanalys samt politisk-teoretisk forskning om mångkulturalism, rättvisa och jämlikhet.

Karin Kvist Geverts, utredare vid Kungliga biblioteket. Hon disputerade vid Hugo Valentin-centrum och Historiska institutionen, Uppsala universitet, på en avhandling om svenska myndigheters syn på och behandling av judiska flyktingar under andra världskriget och Förintelsen. Karin har även ägnat sig åt frågor om flyktingpolitik, antisemitism och Förintelsens minneskultur och varit verksam på Forum för levande historia.

Henrik Malm Lindberg, Utredningssekreterare vid DELMI, Delegationen för migrationsstudier (en av regering tillsatt delegation för migrationsfrågor). Henrik är docent i ekonomisk historia vid Uppsala universitet och affilierad forskare till Ratio (Näringslivets forskningsinstitut). I sin forskning har Henrik främst ägnat sig åt frågor rörande arbetsmarknad, lönebildning och politisk förändring.

Seminariet avrundas med ett ”rundabordssamtal” om migrationsforskningens villkor och möjlighet för seminariedeltagarna att ställa frågor.

Kort inledning och lös ledning av tillfället görs av Mikael Byström

Det blir fika också!

Har ni frågor – hör i första hand av er till Mikael Byström.

KOM!