Save the Date 6-8 November 2019: Conference "Racism and Religion"

  • Datum:
  • Plats: Humanistiska teatern
  • Webbsida
  • Arrangör: Centrum för Mångvetenskaplig Forskning om Rasism (CEMFOR)
  • Kontaktperson: Jeannette Escanilla
  • Konferens

Centrum för mångvetenskaplig forskning om rasism (CEMFOR) bjuder in forskare, aktivister och yrkesverksamma att delta i den tvärvetenskapliga konferensen om rasism och religion, 6-8 november, 2019 vid Uppsala universitet.

Konferensen syftar till att föra samman de distinkta forskningsfälten för rasismstudier och religionsstudier för att söka nya och innovativa sätt att förstå några av de mest akuta problem som mänskligheten står inför idag.

De senaste decenniernas utveckling över hela världen i det som ofta kallas för postsekularismens tid, visar på att för att förstå hur rasistiska processer, nationalism och exkludering skapas och upprätthålls, måste vi se denna utveckling som sammanflätad med religion, idéer om religion och religiositet. Den senaste tidens ökning av olika former av rasism såsom islamofobi och antisemitism, legitimeringen av våldsam förföljelse av minoriteter i religionens namn och kontroverser kring synen på religiösa symboler i det offentliga rummet pekar på behovet av en djupare förståelse av hur religion historiskt och i nutid spelar en central roll för att producera och upprätthålla rasism och koloniala praktiker/strukturer. Men religion har även haft betydelse för manifestationer av antirasism och motstånd såsom dess centrala roll i medborgarrättsrörelsen, urfolks rättigheter och anti-apartheid. En ytterligare aspekt att utforska är religiösa symboler och representationer som varit en del inom konst och musik och spiritualismens plats inom konstnärligt motstånd mot rasism.
 
Mer information kommer inom kort!

Save the Date 6-8 November 2019: Conference