Historisk-filosofiska fakulteten

Människan i fokus

Infallsvinklarna är olika men det är alltid människan, mänskliga produkter och mänskliga kulturer som står i centrum.

Vad forskar vi om?

Inom humaniora är infallsvinklarna olika men det är alltid människan, mänskliga produkter och mänskliga kulturer som står i centrum. Forskningen syftar till att ge insikt om hur våra föreställningar och vår kunskap är bundna till vår tid och vår miljö och till förståelse av de mänskliga och kulturella aspekterna av samhällsutvecklingen.

Humaniora spänner över ett stort fält av ämnen; historia, filosofi, litteraturvetenskap, arkeologi, genusvetenskap, konstvetenskap, etnologi, musikvetenskap, biblioteks- och informationsvetenskap med mera.

Inom forskningen kan fokus vara både på det enskilda, till exempel ett konstverk, eller på generella företeelser i samhället. Inom humaniora finns forskning om det svenska kulturarvet. Tolkning, förståelse och inlevelse av texter, bilder, musik med mera är viktiga verktyg för forskaren inom humaniora.

Jobba hos oss

Forskningsnoder

Inom fakulteten samarbetar forskare i mångvetenskapliga forskningsprojekt, så kallade forskningsnoder. Syftet med noderna är att förstärka det tematiska och mångvetenskapliga samarbetet inom fakulteten och öka samspelet dels mellan olika enheter, dels mellan undervisning och forskning.

Det finns sju forskningsnoder 2016.

Forskarutbildning

Historisk-filosofiska fakulteten erbjuder utbildning på forskarnivå inom 16 olika ämnesområden. Genom olika former av samverkan mellan fakultetens institutioner kan vi erbjuda våra doktorander en livaktig utbildningsmiljö präglad av ämnesmässigt djup, tvärvetenskaplig bredd och hög kvalitet.

Mer om forskning inom fakulteten

Läs mer om forskning inom historisk-filosofiska fakultetens ämnen hos våra institutioner och enheter:

Hedersdoktorer

Hedersdoktor är en titel som tilldelas personer som gjort framstående vetenskapliga insatser eller på annat sätt främjat forskningen vid universitetet. Varje år har fakultetsnämnderna möjlighet att utse en eller flera hedersdoktorer.

Hedersdoktorer vid historisk-filosofiska fakulteten.